Uygulama için bilgisayarınızda ActiveX yüklü olmalıdır.
HAVA DURUMU
8°C / 20°C
Az Bulutlu
ANKET
BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINI BEĞENİYOR MUSUNUZ?
  • koruma(Fena değil)
  • koruma(Mükemmel)
  • koruma(Biraz)
  • koruma(İyi)
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 18-03-2016
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ (GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER)

Bugün 18 Mart. Bundan tam 101 yıl önce tüm Dünya Çanakkale’de yüce Türk milletinin vatan savunmasındaki azim ve kararlılığını bir kez daha gördü. Çanakkale Zaferinde büyük bir kahramanlık göstererek, imkansızlıklara ve yokluğa rağmen vatanımızı canı pahasına müdafaa ederek, Çanakkale’de şehit olan yüz binleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanları, onlara fedakarca destek veren milletimizi minnet ve şükranla anıyorum.
Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarihin topyekun düşman saldırısını Çanakkale’de denize nasıl gömdü isek, gelecek nesillerimiz, dünya üzerindeki mazlumlarımız adına ve bu ülkeyi geleceğe taşımak adına ÇANAKKALE RUHUNU YENiDEN YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA KARARLIYIZ.

ŞEHİTLERİMİZ ANISINA BU AKŞAM KÜÇÜKHÜYÜK CAMİİNDE ANMA PROĞRAMI VARDIR İKRAMLIDIR. TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

Mustafa Güler`in fotoğrafı.
Mustafa Güler`in fotoğrafı.
23000 LİTRE MOTORİN 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI10-03-2016
23000 LİTRE MOTORİN 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI
KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYESİ

23000 LİTRE MOTORİN 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/75259
1-İdarenin
a) Adresi:ZAFER MAHALLESİ SÜLEYMAN CEYHAN BULVARI 02 03850 KÜÇÜKHÜYÜK SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası:2723164006 - 2723164376
c) Elektronik Posta Adresi:belediye@kucukhuyuk.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
23000 LİTRE MOTORİN 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :AKARYAKIT İSTASYONUNDA POMPA TESLİMİ, GEREKLİ DUYULDUĞUNDA BELEDİYE DE TESLİM
c) Teslim tarihi:İHALE KARARI TEBLİĞ EDİLDİKTEN HEMEN SONRA BAŞLAR

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ZAFER MAHALLESİ SÜLEYMAN CEYHAN BULVARI NO :2 KÜÇÜKHÜYÜK SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati:24.03.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF VE EN DÜŞÜK FİYAT ESASINA GÖRE VE ALIM GERÇEKÇLEŞTİKTEN SONRA HER AY DÜZENLENEN FATURA TUTARINA UYGULANACAK OLAN İSKONTO TUTARINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN!30-08-2015
 BAŞKAN VEDAT KOCATÜRK ZAFER HAFTASI NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI;
Afyonkarahisar`ın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıldönümü Afyonkarahisarlı olarak kurtuluş coşkusunu bir kez daha yaşadık.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.